Voorwaarden & Privacy

 

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:


Sociaal
Aangeraden word om vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten.
Wanneer de deur nog gesloten is, is de vorige les nog niet afgelopen, dan graag even wachten in de kleedlokalen.
Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. 
Laat kostbare voorwerpen niet in de kleedruimte achter maar neem ze mee in het leslokaal. Tassen graag zoveel mogelijk tegen de wand en buiten je bewegingsruimte plaatsen in de yogaruimte. De eigenaar van de accomodatie noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies. Graag telefoon op stil of liever nog op vliegtuigmodus of uit. Dit is beter voor de algehele aandacht en voor je eigen rust. Zijn er uitzonderingssituaties laat dit dan voor aanvang van de les weten aan de docente.

Medisch
Men is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docente zodat zij verantwoorde alternatieven kan aandragen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en doe iets waar je je prettig bij voelt, blijf binnen de eigen grenzen bewegen. Blijf niet lopen met een klacht maar raadpleeg uw huisarts!
De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

Afmelden

Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig telefonisch, per sms/app of per mail wordt doorgegeven, zodat de les op tijd kan beginnen. Individuele lessen die binnen 24 uur voor afspraak worden geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij annulering voor die tijd worden geen kosten in rekening gebracht. Opzeggen van deelname aan de lessen kan op het einde van elk kwartaal.

Betaling
Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les van het nieuwe kwartaal betaald te zijn. Je bent dan van een plek verzekerd na betaling van het cursusgeld. Betaling per bank heeft de voorkeur. Bij een tweede betalingsherinnering zal er €10,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de docente de cursist de toegang tot de les weigeren. De betaling geschied per kwartaal.
Wanneer een cursist tijdelijk een langere tijd afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte of iets dergelijks, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.
Een proefles is gratis, komt men niet dan graag tijdig een mail, app of telefoontje.

Les inhalen
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald op een ander moment. Gemiste uren kunnen worden meegenomen naar het aangrenzende kwartaal maar alleen binnen het lesjaar, daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin of familielid!

Sluiting
Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties word er in principe geen yogales gegeven. Mocht de docente hiervan afwijken dan wordt dit vermeld via de mail en/of via de website.

 

DSC05832

 

Privacy Statement

YogaGinny Studio, gevestigd aan Saffier 8  5629 GL  Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://YogaGinny.nl
Ginny Vissers-Toes
Saffier 8
5629 GL  Eindhoven
tel. 06-45251522

Persoonsgegevens die wij verwerken
YogaGinny Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam

* Geboortedatum

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, het invullen van het inschrijfformulier, in correspondentie en telefonisch.

YogaGinny Studio verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

* Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
YogaGinny Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van jouw betaling

* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

* YogaGinny Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
YogaGinny Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YogaGinny Studio) tussen zit. YogaGinny Studio gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-Excell om presentielijsten en inschrijvingen bij te houden, evenals de boekhouding voor de belastingaangiftes. Deze bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
YogaGinny Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 8 jaar voor de bewaartermijnen van alle persoonsgegevens voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
YogaGinny Studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YogaGinny Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

YogaGinny Studio gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YogaGinny Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
YogaGinny Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

YogaGinny Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons